Kraków – Krok od dotacji na rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych

przez | 25 stycznia 2011

46,9 pkt z 47 możliwych do zdobycia punktów, uzyskał podczas I etapu oceny merytorycznej przygotowany przez ZIKIT projekt „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie”. Do 28 stycznia złożone zostaną ostateczne dokumenty aplikacyjne, a projekty poddane drugiej ocenie. Tak wysoka ocena podczas pierwszej weryfikacji daje powody do optymizmu.

Za nieco ponad 46 mln zł (z czego dofinansowanie obejmie ok. 32 mln zł. ) przewiduje się rozszerzenie sytemu Zarządzania Transportem Publicznym, w tym – Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (tablice na przystankach). Na krakowskich przystankach pojawi się około 200 tablic informujących o czasie w jaki nadjedzie tramwaj oraz o ewentualnych utrudnieniach w ruchu. Ponadto w ramach projektu przewidziano poszerzenie Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem oraz wzmocnienie kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego oraz nadzoru nad pasami komunikacji zbiorowej.

Realizacja Projektu umożliwi efektywne zarządzanie ruchem i transportem publicznym oraz udostępni bogaty materiał analityczny do procesów planowania i projektowania rozwoju infrastruktury transportowej. Realizacja projektu zapewni użytkownikom dróg możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji o warunkach ruchu.

Automatyczny system kontroli dostępu do strefy „B” i monitorowania pasów komunikacji miejskiej umożliwi pełniejszą kontrolę naruszania zakazów wjazdu przez pojazdy nieuprawnione i szybkiego karania ich posiadaczy.

W projekcie przewidziano realizację następujących zadań:

 • Budowa dedykowanej sieci światłowodowej
 • Remont sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyżowaniach wraz z wymianą urządzeń sterowniczych
 • Zintegrowanie istniejących tablic informacyjnych z systemem zarządzania ruchem

Poprzez to działanie Gmina Miejska Kraków chce przyczynić się do stworzenia lepszych warunków dla ruchu pieszych, rowerzystów, komunikacji zbiorowej i ochrony zabytkowego centrum Krakowa przed konsekwencjami nadmiernej ilości zanieczyszczeń powietrza, hałasu i degradacji przestrzeni publicznej. Realizacja projektu będzie kolejnym krokiem we wprowadzeniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Krakowie. W latach 2005-2010 zrealizowano w ograniczonym zakresie geograficznym niektóre elementy tegoż systemu, a mianowicie:

 • UTCS – System obszarowego Sterowania Ruchem (Urban Traffic Control System) obejmujący swym zakresem 72 skrzyżowania w ścisłym Centrum i wzdłuż korytarza Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST)
 • TTSS – System Nadzoru Ruchu Tramwajowego (Tram Traffic Supervision system), w tym – system priorytetu dla tramwajów w korytarzu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju obejmujący 196 pociągów tramwajowych
 • PIS – System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (Passenger Information System) obejmujący 24 przystanki i 46 tablic przystankowych
 • Wszystkie ww. systemy są zarządzane z Centrum Kierowania Ruchem ZIKIT.

  Źródło:
  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie